Käyttöehdot

1. Yleistä

 

Näitä verkkopalveluiden yleisiä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Bioviini Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden verkkopalveluihin ja niiden kautta tarjolla olevan sisällön ja aineiston käyttämiseen, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin sovittu tai ilmoitettu. Näissä käyttöehdoissa verkkopalveluilla tarkoitetaan kaikkia Bioviinin ylläpitämiä tai tuottamia verkko- ja mobiilipalveluita. Jäljempänä viittaamme kaikkiin palveluihimme sanalla Sivustot.

 

Näiden verkkopalveluiden yleisten käyttöehtojen lisäksi Sivustojen käyttöön saatetaan soveltaa Sivustoja koskevia erityisiä ehtoja. Tällaisia ovat esimerkiksi kampanjan säännöt tai verkkokaupan sopimus- ja toimitusehdot. Mikäli näiden yleisten ehtojen ja Sivustoja koskevien erityisehtojen välillä on ristiriitaa, ratkaisee ensisijaisesti se, mitä Sivustoja koskevissa erityisissä ehdoissa sanotaan.

 

Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja, mahdollisia Sivustoja koskevia erityisiä ehtoja ja muita ohjeistuksia rekisteröitymällä Sivustoihin ja/tai käyttämällä sitä/niitä. Jos käyttäjä ei hyväksy ehtoja ja ohjeistuksia, hänellä ei ole oikeutta käyttää Sivustoja. Lisäksi Sivustojen käyttäjän tulee noudattaa kulloinkin soveltuvaa lainsäädäntöä ja hyvää tapaa.

 

2. Käyttäjien oikeudet

 

Bioviini myöntää käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää Sivustoja ja niiden sisältöä. Rajoitettu oikeus tarkoittaa niitä oikeuksia, jotka kuvataan käyttäjälle näissä käyttöehdoissa, muissa ehdoissa sekä ohjeistuksissa. Käyttöoikeus on henkilökohtainen ja mikäli käyttäjä ei noudata kaikkia ehtoja, lakia ja hyvää tapaa, Bioviini voi kieltää Sivustojen käyttämisen. Sivustoja saa käyttää vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, ellei ehdoissa ole toisin sanottu.

 

Käyttäjä voi selata Sivustoja ja niiden sisältöä, kuten tekstiä, kuvia, tavaramerkkejä ja tunnuksia, tulostaa tai tallentaa omalle päätelaitteelleen Sivustojen sisällöstä kopion sekä käyttää Bioviinin Sivustoissa tarjoamia palveluita. Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää Sivustojen sisältöä millään tavoin eikä sellaisenaan, muokattuna tai osittain jakaa, levittää, siirtää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Sivustojen sisältöä, ellei siihen anneta lupaa joko näissä käyttöehdoissa tai itse Sivustoissa tai niitä koskevissa erityisehdoissa. Sivustoissa annettava lupa voi olla esimerkiksi Sivustoissa olevat sosiaalisen median painikkeet, joiden avulla sisällön jakaminen sosiaalisen mediaan on tarkoituksellisesti mahdollistettu. Käyttäjän tulee säilyttää kaikissa lataamansa sisällön kopioissa ja tulosteissa kaikki tekijänoikeusilmoitukset sekä muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.

 

3. Käyttäjien velvollisuudet

 

Käyttäjä ei saa käyttää Sivustoja lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjä ei saa:

 

  • keskeyttää tai yrittää
  • keskeyttää Sivustojen toimintaa
  • häiritä tai vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Sivustoja esimerkiksi sijoittamalla Sivustoihin niiden ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävää aineistoa tai ohjelmia, kuten viruksia tai ajastettuja häirintäohjelmia
  • kerätä, kopioida, käyttää tai tallentaa muiden käyttäjien henkilötietoja ilman kyseisen käyttäjän lupaa
  • yrittää peittää Sivustoista saadun tiedon alkuperää esimerkiksi otsikko- tai tunnistetietoja väärentämällä
  • käyttää Sivustoja roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen
  • antaa vääriä tietoja esimerkiksi itsestään, toisista henkilöistä tai yhteisöistä
  • esiintyä Bioviinin edustajana
  • julkaista tai välittää aineistoa joka loukkaa muiden henkilöiden tai yhteisöjen oikeuksia, tai joka on halventavaa, lainvastaista, siveetöntä tai muuten loukkaavaa

 

4. Käyttäjien luoma sisältö

 

Käyttäjä saa lähettää Sivustoihin vain sellaista sisältöä, joka ei sisällä laitonta tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, loukkaavaa, halventavaa tai siveetöntä aineistoa. Käyttäjän lähettämä sisältö ei saa loukata muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia. Käyttäjä ei saa ilman Bioviinin etukäteen antamaa nimenomaista lupaa mainostaa kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita.

 

Käyttäjä saa lähettää Sivustoihin vain sellaista sisältöä, jonka hän joko omistaa itse tai jonka käyttämiseen hänellä on rajoituksettomat oikeudet, kuten jakelu- ja julkaisuoikeudet. Rajoituksettomat oikeudet antavat käyttäjälle luvan lähettää sisältöä Bioviinille niin, että Bioviini voi julkaista kyseisen sisällön Sivustoissa joko osittain tai kokonaan ilman korvausta tai muita vastuita. Jotta käyttäjä voi toimia näin, on hänen tarvittaessa hankittava oikeudenhaltijan, esimerkiksi valokuvaajan, lupa ennen sisällön lähettämistä Sivustoihin. On käyttäjän vastuulla, että hänellä on oikeus käyttää lähettämäänsä sisältöä. Näin ollen käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä Bioviinille mitään vaatimuksia, jotka perustuvat käyttäjän Sivustoille lähettämään tai julkaisemaan sisältöön. Lisäksi käyttäjä sitoutuu korvaamaan kaikki vahingot, jotka aiheutuvat käyttäjän lähettämästä sisällöstä.

 

Bioviini ei takaa käyttäjän lähettämän sisällön julkaisemista Sivustoissa. Bioviini ei tarkasta käyttäjän Sivustoille lähettämää sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Bioviini voi halutessaan poistaa Sivustoista harkintansa mukaan ja siitä ilmoittamatta mitä tahansa käyttäjän Sivustoille lähettämää tai siellä käyttämää sisältöä. Bioviini voi myös muuttaa käyttäjän lähettämää sisältöä, esimerkiksi korjatakseen kirjoitusvirheen.

 

Käyttäjän lähettämä sisältö, kommentit, lausunnot tai huomautukset ovat käyttäjän henkilökohtaisia mielipiteitä, eikä Bioviini ole vastuussa niiden paikkansapitävyydestä tai oikeellisuudesta. Käyttäjän tulee huomioida, että kaikki Sivustoissa luotu tai Sivustoihin lähetetty käyttäjän sisältö saattaa olla toisten käyttäjien saatavilla, käytettävissä, kommentoitavissa sekä jaettavissa.

 

5. Henkilötietojen käsittely

 

Bioviini käsittelee Sivustojen käyttäjien henkilötietoja Bioviinin tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

 

6. Evästeet

 

Sivustoissa käytetään evästeitä. Voit lukea käytettävistä evästeistä Bioviinin tietosuojaselosteesta.

 

7. Muutokset palveluun ja ehtoihin

 

Bioviini voi oman harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta muuttaa näitä ehtoja, Sivustoja tai niiden sisältöä. Bioviini voi esimerkiksi muuttaa hintoja tai tuotteita, lisätä tai poistaa Sivustojen osia sekä muuttaa Sivustojen maksuttomia osia maksulliseksi ja toisinpäin. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun muutoksista on tiedotettu. Tällöin ne tulevat myös sovellettavaksi käyttäjän toimintaan Sivustoissa.

 

Bioviini pidättää oikeuden rajoittaa Sivustojen tai niiden osien käyttämistä, keskeyttää Sivustot tai lopettaa minkä tahansa Sivustojen osion tarjoamisen kokonaan.

 

8. Linkit

 

Käyttäjät voivat linkittää Sivustojen sisältöjä, kunhan tekijänoikeuslakeja ja Bioviinin käyttöehtoja noudatetaan.

 

Lisäksi:

 

  • linkitys ei saa vaikuttaa haitallisesti Bioviinin maineeseen tai luoda virheellistä vaikutelmaa siitä, että Bioviinin ja linkittävän tahon toimintojen, palveluiden tai tuotteiden välillä olisi yhteys.

 

Sivustoissa voi olla linkkejä tai yhteyksiä verkkosivuille, jotka ovat kolmannen osapuolen omistamia tai ylläpitämiä. Nämä sivut eivät ole Sivustojen osia, eikä Bioviini hallitse niitä tai niiden sisältöä. Näin ollen Bioviini ei ole vastuussa tällaisten sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Sivustoille sisältyvät linkit eivät osoita, että linkitetyn sivuston ja Bioviinin välillä on yhteys tai että Bioviini kannattaisi tai mainostaisi linkitettyjen sivustojen tuotteita, toimintaa tai palveluita.

 

Sivustoissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin ja linkitettyihin sivustoihin sovelletaan kyseisten palvelujen omia käyttö- ja muita ehtoja, joihin käyttäjän tulee tutustua ennen niiden käytön aloittamista.

 

9. Immateriaalioikeudet

 

Sivustot ja niiden sisältö (esim. tekstit, kuvat, tuotekuvaukset, tunnukset, tavaramerkit ja ohjelmistot) ovat Bioviinin, Bioviinin yhteistyökumppaneiden tai muun kolmannen osapuolen omaisuutta, jota suojaa tekijänoikeuslait, kansainväliset tekijänoikeussopimukset sekä muut immateriaalioikeudet.

 

Sivustojen ja niiden sisällön kaikki immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, toiminimet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava liikearvo kuuluvat Bioviinille tai kyseiset oikeudet omistaville kolmansille osapuolille. Kaikki muut oikeudet pidätetään, ellei niitä ole näissä käyttöehdoissa erikseen myönnetty.

 

Bioviini ei myönnä käyttäjälle suoria tai epäsuoria oikeuksia immateriaalioikeuksiinsa ilman Bioviinin kirjallista suostumusta.

 

10. Vastuunrajoitukset

 

Sivustot ja niiden sisältö tarjotaan käyttäjälle ilman takuita sellaisenaan kun se on. Bioviini pyrkii tarjoamaan Sivustot käytettäväksi ilman keskeytyksiä ja häiriöitä. Bioviini ei takaa, että Sivustojen tiedot soveltuisivat aina joko yleiseen tai tiettyyn käyttötarkoitukseen. Bioviini ei myöskään takaa, ettei Sivustot loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia. Jos näin tapahtuu, käyttäjän tai loukatun osapuolen tulee olla yhteydessä palveluntarjoajaan mahdollisimman pian.

 

Bioviini ei vastaa siitä, että Sivustojen tai niiden sisällön tiedot ovat oikeita, ajankohtaisia ja luotettavia. Sivustoissa tai niiden sisällössä voi olla epätarkkuuksia, puutteita, virheitä tai muita vikoja, kuten esimerkiksi viruksia. Bioviini ei ole vastuussa käyttäjän lähettämistä tai vastaanottamista tiedoista tai niistä tiedoista, jotka jäävät käyttäjältä lähettämättä tai vastaanottamatta. Bioviini pyrkii pitämään Sivustonsa ja välittämänsä tiedot tietoturvallisina, mutta ei voi sitä taata eikä näin ollen vastaa siitä.

 

Bioviini ei ole vastuussa suorista, epäsuorista, välittömistä, välillisistä tai mistään vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista. Tällaisia vahinkoja voisi olla esimerkiksi Sivustojen tai niiden sisällön käyttämisestä tai siitä, ettei Sivustoja voinut käyttää, johtuvista liiketoiminnan, sopimuksen, tietojen tai tuoton menettämistä tai liiketoiminnan keskeyttämisestä aiheutuvista vahingoista. Tähän ei vaikuta se, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhunkaan perusteeseen, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi informoitu Bioviiniä etukäteen. Bioviinin vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa pakottavan lainsäädännön asettamiin rajoihin.

 

11. Ylivoimainen este

 

Bioviini ei vastaa sellaisista sopimusrikkomuksista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure).

 

12. Palveluntarjoajan yhteystiedot

 

Bioviini Oy
Työpajankatu 2a
00580 HKI
www.bioviini.fi

 

Bioviini Oy on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin (y-tunnus:1514603-7).

 

Käyttäjät voivat käyttää edellä mainittuja yhteystietoja käyttöehtoihin liittyvissä kysymyksissä tai ilmoittaakseen Sivustojen sisältämästä sopimattomasta tai tekijänoikeuksia loukkaavasta sisällöstä. Viestin otsikoksi on tällöin laitettava ”Bioviinin verkkosivuston sisältö”. Loukkaavaan sisältöön liittyviin tapauksiin puututaan mahdollisimman pian.

 

13. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

 

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.